THIRRJE PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT NISMËTAR

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020), dhe sipas nenit 42b të Statutit të Komunës së Gostivarit shpallet:

Thirrje publike për krijimin e Këshillit Nismëtar (KN)

Këshilli Nismëtar është një grup joformal që ka për qëllim të konsultojë të rinjtë dhe të përfaqësojë interesat e tyre në krijimin e Këshillit. Numri i anëtarëve të Këshillit Nismëtar është pesë dhe vetëm ata anëtarë kanë rolin për të formuar Kuvendin Lokal të të Rinjve.

Kohëzgjatja e KN-së është afatshkurtër dhe përfundon me thirrjen e Kuvendit të parë Lokal të të Rinjve. Komuna është e ngarkuar me përzgjedhjen e tyre, ndërsa puna e tij koordinohet dhe ndihmohet nga nëpunësi/ja për të rinjtë në komunë.

Roli dhe detyrat e Këshillit Nismëtar:

Mbështetje për komunën në krijimin ose rishikimin e akteve dhe vendimeve që e rregullojnë krijimin dhe funksionimin e KRL-së;

Shpallja e thirrjes për Kuvendin konstituiv Lokal të të Rinjve në përputhje me Statutin e komunës, sipas parimit të publicitetit dhe transparencës;

Bashkëpunimi me komunën në organizimin dhe mbajtjen e Kuvendit konstituiv Lokal të të Rinjve.

KN mund të përfshijë organizata rinore, organizata për të rinjtë, forume rinore të partive politike, organizata të nxënësve dhe të studentëve dhe forma të tjera të organizimit rinor që veprojnë dhe funksionojnë në territorin e komunës dhe që duan të marrin pjesë në themelimin e Këshillit.

Dokumentet e detyrueshme:

Portofoli i organizatës/grupit/shoqatës;

Programi vjetor i punës;

Raporti mbi aktivitetet me të rinjtë gjatë vitit të kaluar;

Letër me emërimin për anëtar të Këshillit Nismëtar dhe informacione për kontakt;

Letër e shkurtër motivuese nga anëtari i propozuar dhe biografi e shkurtër.

Mënyra e aplikimit: të gjithë të interesuarit me të cilët i plotësojnë kushtet e thirjes publike mund të aplikojnë formë elektronike e-mail adresën zyrtare, ose në ose personalisht në adresën e mëposhtme:

E-maili: info@gostivari.gov.mk

Adresa: Komuna e Gostivarit

Bulevardi Braqa Gjinoski, nr. 61

Kodi postal: 1230 Gostivar

Afati për aplikim: 10.11.2022 deri 24.11.2022