SHF “Bashkimi” – Gostivar, dy grante nga USAID-i dhe donacion nga Zvicra

,

28.02.2018

Në Shkollën fillore “Bashkimi” përmes dy granteve të fituara nga USAID-i, si dhe një donacion nga Zvicra, me mbështetje edhe të Komunës së Gostivarit , në vijim janë aktivitetet të shumta për përmirësimin e kushteve për punë dhe ngritjen e cilësisë së procesit arsimor.

Grantet e fituara nga USAID-i do të shfrytëzohen për pajisje të kabinetit të arsimit figurativ dhe për për nevojat e realizimit të orëve të lëndës kulturë qytetare.
Donacioni nga Zvicra është i destinuar kryesisht për kabinetin e biologjisë dhe përbëhet prej mikroskopi dhe katër printerëve, si dhe prej bredhave për zbukurimin e korridoreve dhe hapësirave të tjera shkollore.

Vlen të theksohet po ashtu, se krahas dy mësimdhënëseve tashmë të licencuara, trajnimet në Nansen Dialog Center i ndjekin edhe dy mësimdhënëse tjera, ndërsa shkolla ka aplikuar për zbatimin e modelit Nansen dhe pritet që në një të ardhme të afërt të nisë edhe realizimi.
Ndryshe, në SHF “Bashkimi” mësimin e ndjekin 1300 nxënës, edhe atë në tri gjuhë: shqip, maqedonisht dhe turqisht.

Shërbimi për informim