Me hapjen e sezonit të punëve, filluam me shenjëzimin horozontal të rrugëve në të gjithë qytetin e Gostivarit.

Me hapjen e sezonit të punëve, filluam me shenjëzimin horozontal të rrugëve në të gjithë qytetin e Gostivarit.