18.09.2023

Решение за одобрување на Проектна Програма техн. бр.0302-67/23 од Јули 2023 год. за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба со намена Е1.8 – Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 1335, КП бр. 1387/1, КП бр. 1605/1, КП бр. 1401, КП бр. 465, и КП бр. 538/2 (КО Вруток)-Општина Гостивар

18.09.2023

Решение за одобрување на Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за дел од БЛОК 14,Четврт ,,Б“, УЕ Дутлок, КО Гостивар 2, Општина Гостивар

24.08.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички проект со план за парцелација, за диспозиција на површина за градење на градежна парцела В.23.5.33 од ДУП БЛОК 23 – Гостивар, со намена–А1 домување во куќи со тех.бр.17/23, Општина Гостивар, од април 2023, за проектен опфат од 295.90 м2

11.08.2023

УП за парцеализација во Блок 21- Мели и Шерим Јакупи

11.07.2023

Решение за одобрување на Планска програма со техн. бр.11-19/2022 од Јуни 2023 год. за изработка на Урбанистичкиот Проект вон опфатот на урбанистичкиот план, за санација и реко-нструкција на локален пат с.Страјане, Гостивар од км.0+0.000 до км.0+845.37 и од км. 0+0.000 до км.0+166.37 – Општина Гостивар

11.07.2023

Решение за одобрување на Предлог Планска програма со техн.бр.25-УП/2022 од Ноември 2022 г. за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.2856, КО Бањица , Општина Гостивар

10.07.2023

Соопштение за изработка на УП за инфраструктура вон планскиот опфат во с. Србиново

10.07.2023

Соопштение за изработка на УП вон планскиот опфат во с. Вруток
29.05.2023

УП со план за парцелизација, за диспозиција на површина за градење на градежна парцела А.6-4.1 од ДУП за дел од Блок 6 – Гостивар, со намена А1 – домување во куќи – Општина Гостивар ( Ељеса Мемеди )

29.05.2023

УП за село за стопански и индустриски намени за формирање градежни парцели (од Општиот акт за с. Дебреше), с. Дебреше – Општина Гостивар ( Kasam Kasami )

05.05.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички Проект со план за парцелација за поместување на граници на соседни градежни парцели ГП-A.5-2.01; ГП-A.5-2.02 и ГП-A.5-2.06 во ДУП Блок 5 – Гостивар , со намена – А1 домување во куќи – Општина Гостивар со техн. Бр. 60/22, од октомври 2022 год. со проектен опфат од 958.00 м2

04.05.2023

Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на една градежна парцела од градежни парцели А.6-1.47 и А.6-1.48 од ДУП за дел од Блок 6 – Гостивар, со намена – А2 домување во згради, Општина Гостивар

13.04.2023

УП за парцеализација во Блок 8 – Арбен Сулејмани

06.04.2023

Потврда за одобрување на УП во с. Форино и Урбанистичкото Решение- Музафер Мемеди

24.03.2023

Одобрена Проектна Програма з фотоволтаични панели во с. Тумчевиште ( Андреја Ѓурчиновски )

23.03.2023

Потврда за одобрување на УП во Блок 23 и урбанистичко решение ( Флорим Зибери )

21.03.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници помеѓу градежни парцели А.9.89 и А.9.90 од ДУП за Блок 9 – Гостивар, Општина Гостивар по барање на Назал и Ријад Абдулаи

13.03.2023

Потврда за одобрување на УП во с. Чеграни ( Адиледин Адили ) и урбанистичкото решение

10.03.2023

Потврда за одобрување на УП во Карагач и урбанистичкото решение ( Лубе Пејчиноски )

03.03.2023

Се одобрува Планска Програма за израбо-тка на Детален Урбанистички План за четврт “В“, дел од блок 27-Општина Гостивар

24.02.2023

Соопштение за УП во с. Вруток

23.02.2023

Одлука Вруток

09.02.2023

Одлука Тумчевиште

01.02.2023

URBANISTICKO RESENIE-26-22 UP-s.CEGRANE

28.12.2022

Потврда за Урбанистички Проект заформирање на градежни парцели во КП бр.2464/10 и 2475/5 – КО Дебреше

21.12.2022

Reshenie za odobruvanje na PP del od Blok 10

06.12.2022
Решение за одобрување на ПП за реконструкција на улица во с.Вруток

Проектна Програма за реконструкција на улица во с. Вруток

17.11.2022

Решение за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за регулирање на Горен Вардар

26.10.2022

Потврда за Беловиште

17.10.2022
Oдлука за одобрување на УП за инфрастуктурен оптички кабел Т-мобиле 2.2

Oдлука за одобрување на УП за инфрастуктурен оптички кабел Т-мобиле 1.4

13.10.2022
Блок 4
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена Blok 4-4A

10.10.2022

РЕШЕНИЕ Се одобрува Планска програма со техн. бр.50/20 од Октомври 2020 год. за изработка на измена и дополна на ДУП за дел од Блок 3, Урбана Единица Центар – Четврт „А“, КО Гостивар 2 – Општина Гостивар.

Блок 3 

06.10.2022

Блок 1
Одлука за неспоредување Блок 1

Блок 3
Одлука за неспоредување Блок 3

02.09.2022
Blok 25
Оdluka za nesproveduvawe Blok 25

01.09.2022
Aktvendim/Решение
22-1551 Vendim për miratimin e PP për UP /22-1551 Решение за одобрување на ПП за УП

18.04.2022

ПП Текст
РЕШЕНИЕ Се одобрува Предлог Планска програма со техн. бр.07/22 од Јануари 2022 год. за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, за формирање на Градежна Парцела (ГП-1) вo КП 1889/1, КО Вруток

12.05.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
Blok 6

Оdluka za nesproveduvawe Blok 6

Blok 8

02.09.2022
Blok 25
Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 25

SEA FORMA Blok 8

————–

Оdluka za nesproveduvawe Blok 32

Оdluka za nesproveduvawe Blok 22

Оdluka za nesproveduvawe Blok 23

Блок 13

ЛУПД за Б2

Blok 3

Оdluka za nesproveduvawe Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Оdluka za nesproveduvawe Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Оdluka za nesproveduvawe Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Оdluka za nesproveduvawe Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Оdluka za nesproveduvawe Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Blok 12
Blok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Blok 16