19.04.2024

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.2856 КО Бањица, Општина Гостивар со текн. бр.025-УП/2022 од Септември 2023

19.04.2024

Урбанистички Проект со парцеализација во Блок 20 за ГП 20.13 и 20.15

19.04.2024

Решение за одобрување на ПП за изработка на УП во с. Бањица ( Зекри Ислами )

12.04.2024

Урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели ГП-Б.11.322 и ГП-Б.11.324, со намена А1 – домување во куќи, во ДУП за Блок 11,КО Гостивар 2, Општина Гостивар, со тех.бр.75/23 за проектен опфат од 771.15 м2, изработено од Друштво за просторни и урбанистички планови “Пологпроект-про” ДОО – Гостивар од Фебруари 2024

02.04.2024

Решение за одобрување на ПП за изработка на УП во с. Тумчевиште ( Насуф Саити )

11.03.2024

Урбанистичкиот проект со план за парцелација за ГП 4-1.4 формирана со ДУП за дел од Блок 4, КО Гостивар 1, Општина Гостивар, со намена А2-домување во станбени згради, од која се формираат две нови ГП 4-1.4/1 и ГП 4-1.4/2,со намена А2-Станбени згради-слободностоечки блокови и кули, со тех.бр. 04-28/2023 за проектен опфат од 741.43 м2, изработен октомври 2023

28.02.2024

Решение за одобрување на ПП за ДУП дел од Блок 2, опфат 2, КО Гостивар 2

26.02.2024

Решение за одобрување на ПП за фотоволтаични панели во с,. Чегране, ПК 137,138 итд

26.02.2024

Решение за одобрување на ПП за фотоволтаични панели во с,. Чегране, ПК 190

09.02.2024


Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Урбанистички про-ект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 2856 КО Бањица, Општина Гостивар

09.02.2024

Соопштение за организирање ЈП и ЈА за ДУП, дел од Блок 20

07.02.2024

Решение за одобрување на ПП за фотоволтаични панели во с. Тумчевиште, КП бр. 64, 66, 67 идр.

30.01.2024

Се одобрува Предлог Планска програма со тех. бр. пп 41/23 од Јануари 2024 за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбани-стички план, за формирање на градежни парцели за изградба на објекти со класа на намена А1- домување во куќи, ( А1.5 – Куќи во состав на селско стопански двор)на КП бр.302/1 и КП бр.302/3-КО Здуње, Општина Гостивар.

26.01.2024

Урбанистички проект со план за парцелација за ГП_13.356 и формирање на две градежни парцели ГП_13.356-а и ГП_13.356-б, на КП 6527, КО Гостивар 2, во ДУП за Блок 13 – Гостивар, со намена – А1 – Домување во станбени куќи (П+2+Пк) – Општина Гостивар

26.01.2024

УП во с. Форино – Зија Мустафаи

22.01.2024

Решение за одобрување на ПП на ДУП за дел од Блок 2

18.01.2024


Урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата помеѓу соседни градежни парцели и формирање на повеќе градежни парцели од градежните парцели В.23.2.60 и В.23.2.61 од ДУП за БЛОК 23-Гостивар, Општина Гостивар

05.01.2024

УП за парцеализација во Блок 28 – Вадедин Абази

02.01.2024

Потврда за одобрување на УП во Бллок 22- Џелал Селмани

21.12.2023

Одобрено УП во с. Здуње ( Нагиб, Адем и Насер )

23.11.2023

Планска програма за изработка на ДУП за дел од Блок 41, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар

21.11.2023

Се одобрува Планска програма за изработка наУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на Градежна Парцела ГП-1 на КП бр.159 и дел од КП бр.1798/2, КО Балиндол, со намена В 5.4 – манастири – Општина Гостивар

27.10.2023

Проектна Програма за Урбанистички Проект во с. равен ( Рамис Џемаили)

25.10.2023

Проектна Програма за Урбанистички Проект во с. Чегране- фотоволтаични панели

19.10.2023

Проектна Програма за Урбанистички Проект во с. Дебреше ( Ќамил Шахини )

12.10.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички Проект со план за парцелација за ГП. Г.19.263 формирана со ДУП за Блок–19, КО Гостивар-1 со намена Е2 – Бензинска пумпна станица , усвоена со одлука бр.08-1231/1 од 01.08.2017 год. која се наоѓа во дел од Кп бр.5787/1,Кп бр.5787/2 и дел од Кп бр.5787/3, КО Гостивар-1 за формирање две градежни парцели Г.19.263/1 и Г.19.263/2 , за изградба на објекти со намена (Е2-Бензинска пумпна станица) Е2.1-Бензински пумпи и Е1.8-Трансформаторска станица, Општина Гостивар со тех.бр.УП-25/23 ,од март 2023 за проектен опфат од 2058.00 м2

03.10.2023

Урбанистички Проект за парцелирано градежно земјиште за градежна парцела – В.26-26а.21 од ДУП за Блок 26-26а – Гостивар – Општина Гостивар, со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

03.10.2023

Урбанистички Проект за инфраструктура за реконструкција на локален пат с. Вруток, Гостивар од км 0+0.000 до км 0+377.33, КО Вруток – Општина Гостивар

03.10.2023

УП за парцеализација во Блок 17 ( Исен и Елмедин Усеини )

18.09.2023

Решение за одобрување на Проектна Програма техн. бр.0302-67/23 од Јули 2023 год. за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за изградба со намена Е1.8 – Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 1335, КП бр. 1387/1, КП бр. 1605/1, КП бр. 1401, КП бр. 465, и КП бр. 538/2 (КО Вруток)-Општина Гостивар

18.09.2023

Решение за одобрување на Планска Програма за изработка на Детален урбанистички план за дел од БЛОК 14,Четврт ,,Б“, УЕ Дутлок, КО Гостивар 2, Општина Гостивар

24.08.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички проект со план за парцелација, за диспозиција на површина за градење на градежна парцела В.23.5.33 од ДУП БЛОК 23 – Гостивар, со намена–А1 домување во куќи со тех.бр.17/23, Општина Гостивар, од април 2023, за проектен опфат од 295.90 м2

11.08.2023

УП за парцеализација во Блок 21- Мели и Шерим Јакупи

11.07.2023

Решение за одобрување на Планска програма со техн. бр.11-19/2022 од Јуни 2023 год. за изработка на Урбанистичкиот Проект вон опфатот на урбанистичкиот план, за санација и реко-нструкција на локален пат с.Страјане, Гостивар од км.0+0.000 до км.0+845.37 и од км. 0+0.000 до км.0+166.37 – Општина Гостивар

11.07.2023

Решение за одобрување на Предлог Планска програма со техн.бр.25-УП/2022 од Ноември 2022 г. за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.2856, КО Бањица , Општина Гостивар

10.07.2023

Соопштение за изработка на УП за инфраструктура вон планскиот опфат во с. Србиново

10.07.2023

Соопштение за изработка на УП вон планскиот опфат во с. Вруток
29.05.2023

УП со план за парцелизација, за диспозиција на површина за градење на градежна парцела А.6-4.1 од ДУП за дел од Блок 6 – Гостивар, со намена А1 – домување во куќи – Општина Гостивар ( Ељеса Мемеди )

29.05.2023

УП за село за стопански и индустриски намени за формирање градежни парцели (од Општиот акт за с. Дебреше), с. Дебреше – Општина Гостивар ( Kasam Kasami )

05.05.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички Проект со план за парцелација за поместување на граници на соседни градежни парцели ГП-A.5-2.01; ГП-A.5-2.02 и ГП-A.5-2.06 во ДУП Блок 5 – Гостивар , со намена – А1 домување во куќи – Општина Гостивар со техн. Бр. 60/22, од октомври 2022 год. со проектен опфат од 958.00 м2

04.05.2023

Урбанистички проект со план за парцелација, за формирање на една градежна парцела од градежни парцели А.6-1.47 и А.6-1.48 од ДУП за дел од Блок 6 – Гостивар, со намена – А2 домување во згради, Општина Гостивар

13.04.2023

УП за парцеализација во Блок 8 – Арбен Сулејмани

06.04.2023

Потврда за одобрување на УП во с. Форино и Урбанистичкото Решение- Музафер Мемеди

24.03.2023

Одобрена Проектна Програма з фотоволтаични панели во с. Тумчевиште ( Андреја Ѓурчиновски )

23.03.2023

Потврда за одобрување на УП во Блок 23 и урбанистичко решение ( Флорим Зибери )

21.03.2023

Потврда за одобрување на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници помеѓу градежни парцели А.9.89 и А.9.90 од ДУП за Блок 9 – Гостивар, Општина Гостивар по барање на Назал и Ријад Абдулаи

13.03.2023

Потврда за одобрување на УП во с. Чеграни ( Адиледин Адили ) и урбанистичкото решение

10.03.2023

Потврда за одобрување на УП во Карагач и урбанистичкото решение ( Лубе Пејчиноски )

03.03.2023

Се одобрува Планска Програма за израбо-тка на Детален Урбанистички План за четврт “В“, дел од блок 27-Општина Гостивар

24.02.2023

Соопштение за УП во с. Вруток

23.02.2023

Одлука Вруток

09.02.2023

Одлука Тумчевиште

01.02.2023

URBANISTICKO RESENIE-26-22 UP-s.CEGRANE

28.12.2022

Потврда за Урбанистички Проект заформирање на градежни парцели во КП бр.2464/10 и 2475/5 – КО Дебреше

21.12.2022

Reshenie za odobruvanje na PP del od Blok 10

06.12.2022
Решение за одобрување на ПП за реконструкција на улица во с.Вруток

Проектна Програма за реконструкција на улица во с. Вруток

17.11.2022

Решение за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за регулирање на Горен Вардар

26.10.2022

Потврда за Беловиште

17.10.2022
Oдлука за одобрување на УП за инфрастуктурен оптички кабел Т-мобиле 2.2

Oдлука за одобрување на УП за инфрастуктурен оптички кабел Т-мобиле 1.4

13.10.2022
Блок 4
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена Blok 4-4A

10.10.2022

РЕШЕНИЕ Се одобрува Планска програма со техн. бр.50/20 од Октомври 2020 год. за изработка на измена и дополна на ДУП за дел од Блок 3, Урбана Единица Центар – Четврт „А“, КО Гостивар 2 – Општина Гостивар.

Блок 3 

06.10.2022

Блок 1
Одлука за неспоредување Блок 1

Блок 3
Одлука за неспоредување Блок 3

02.09.2022
Blok 25
Оdluka za nesproveduvawe Blok 25

01.09.2022
Aktvendim/Решение
22-1551 Vendim për miratimin e PP për UP /22-1551 Решение за одобрување на ПП за УП

18.04.2022

ПП Текст
РЕШЕНИЕ Се одобрува Предлог Планска програма со техн. бр.07/22 од Јануари 2022 год. за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, за формирање на Градежна Парцела (ГП-1) вo КП 1889/1, КО Вруток

12.05.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
Blok 6

Оdluka za nesproveduvawe Blok 6

Blok 8

02.09.2022
Blok 25
Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 25

SEA FORMA Blok 8

————–

Оdluka za nesproveduvawe Blok 32

Оdluka za nesproveduvawe Blok 22

Оdluka za nesproveduvawe Blok 23

Блок 13

ЛУПД за Б2

Blok 3

Оdluka za nesproveduvawe Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Оdluka za nesproveduvawe Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Оdluka za nesproveduvawe Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Оdluka za nesproveduvawe Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Оdluka za nesproveduvawe Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Blok 12
Blok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Blok 16