18.04.2022

ПП Текст
РЕШЕНИЕ Се одобрува Предлог Планска програма со техн. бр.07/22 од Јануари 2022 год. за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, за формирање на Градежна Парцела (ГП-1) вo КП 1889/1, КО Вруток

12.05.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
Blok 6

Оdluka za nesproveduvawe Blok 6

Blok 8

Оdluka za nesproveduvawe Blok 8

SEA FORMA Blok 8

————–

Оdluka za nesproveduvawe Blok 32

Оdluka za nesproveduvawe Blok 22

Оdluka za nesproveduvawe Blok 23

Блок 13

ЛУПД за Б2

Blok 3

Оdluka za nesproveduvawe Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Оdluka za nesproveduvawe Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Оdluka za nesproveduvawe Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Оdluka za nesproveduvawe Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Оdluka za nesproveduvawe Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Blok 12
Blok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Blok 16