01.02.2023

Vërtetim për lejimin e UP për në f.Çegran

28.12.2022

Vërtetim i Projektit Urbanistik për formimin e parcelаve ndërtimore në PK nr.2464/10 dhe 2475/5 – KK Debresh

21.12.2022

Plani Detal Urbanistik – Njësia Urbane “B”-Dutllok, për pjesë të Blok 10 , Ndryshim dhe plotësim, KK Gostivar 2 – Komuna e Gostivarit.

06.12.2022

Vendim i Projektit Urbanistik për infrastruktur për rekonstruimin e rrugës lokale f. Vërtok

Program projektues për rikonstruimin e rrugës në fshatin Vërtok

17.11.2022

Vendim i Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së Planit Urbanistik për rregullimin e Vardarit të Epërm

26.10.2022

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë – rruga në Bellovishtë

17.10.2022

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë T-Mobile kabëll optik 2.2

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë T-Mobile kabëll optik 1.4
13.10.2022
Bllok 4
Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 4-4A

10.10.2022

06.10.2022

Bllok 1

Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 1

Bllok 3

Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 3

02.09.2022
Blok 25
Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 25

01.09.2022

Altvendim /Решение
22-1551 Vendim per miratimin e PP /22-1551 Решение за одобрување на ПП за УП

PP Tekst
AKTVENDIM
Lejohet Propozim Plan programa me num. Tek. 07/22 nga Janari i vitit 2022 për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për formimin e Parcelës Ndërtimore (PN)-1 në PK 1889/1, KK Vrutok

12.04.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2

Blok 6

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 6

Blok 8

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 8

SEA FORMA Blok 8

————–

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 32

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 22

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 23

Blok 3

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Bllok 12
Bllok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Bllok 16