12.04.2024

Projektit Urbanistik me plan për parcelizim për parcelat ndërtimore PN-B.11.322 dhe PN-B.11.324, me destinim A1-banim në shtëpi në PDU për BLLOK 11, KK Gostivar 2 , Komuna e Gostivarit, me nr.tek.75/23 për përfshi-rjen e projektit prej 771.15 m2, përpunuar nga Shoqata për plane hapsinore dhe urbanistike “Pollogproekt-pro”SHPK–Gostivar,në Shkurt 2024

02.04.2024

Aktvendimi për lejimin e PP për përpunimin e UP në f. Tumçevisht ( Nasuf Saiti)

11.03.2024

Projekti Urbanistik me plan për parcelizim , për PN 4-1.4 formuar me PDU për pjesë të Bllok 4, KK Gostivar 1 Komuna e Gostihttps://gostivari.gov.mk/wp-content/uploads/2024/04/12_04_2024_BA.pdf

varit , A2-banim në ndërtesa banimit , nga e cila formohen dy PN 4-1.4/1 dhe PN 4-1.4/2 të reja , me destinim A2- Ndërtesa banimi-blloqe dhe rrokaqejë të vetë-qëndrueshme, me nr.tek.04-28/2023 për përfshirjen e projektit prej 741.43 m2, përpunuar nëtetor 2023

28.02.2024

Aktvendimi për lejimin e PP për PDU pjesë e Bllok 2, përfshirja 2, KK Gostivar 2

26.02.2024

Aktvendimi për lejimin e PP për panela fotovoltaik në f.Çegran, PK 137,138 etj

26.02.2024

Aktvendimi për lejimin e PP për panela fotovoltaik në f.Çegran, PK 190

09.02.2024

Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim A4.3 Vikend shtëpiza dhe objekte tjera për qëndrim të përkohshëm në PK nr.2856,KK Banjcë, Komuna e Gostivarit

09.02.2024

Lajmërim për organizimin e PP dhe AP për PDU, pjesë e Bllok 20

07.02.2024

Aktvendimi për lejimin e PP për përpunim të PU për panelat fotovoltaike në f. Tumçevisht, PK nr. 64,66,67 etj

30.01.2024

Lejohet Propozim Plan programa me nr.tek. pp 41/23 nga Janar 2024 për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urba-nistik, për formimin parcelave ndërtimore për ndërtimin e objekteve me destinim A1-banim në shtëpi , ( A1-5 – Shtëpi të përbëra nga oborri bujqësor ) në PK nr.302/1 dhe PK nr.302/3 – KK Zdunjë, Komuna e Gostivarit.

26.01.2024

Projekt Urbanistik me plan për parcelizim për PN_13.356 dhe formimin e dy parcelave ndërtimore PN_13.356-a dhe PN_13.356-b, në PK 6527, KK Gostivar2, në PDU për Bllok 13-Gostivar, me dedikim – A1 – Banim në shtëpi të banimit (P+2+Nk) – Komuna e Gostivarit

26.01.2024

PU në f. Forinë – Zija Mustafai

22.01.2024

Aktvendimi për lejimin e PP të PDU-së për pjesë të Bllok 2

18.01.2024

Projektit Urbanistik me plan për parcelizim për zhvendosje të kufirit ndërmjet parcelave fqinje ndërtimore dhe formimin e më shumë parcelave ndërtimore nga parcelat ndërtimore V.23.2.60 dhe V.23.2.61 nga PDU për BLLOK 23 – Gostivar , Komuna e Gostivarit

05.01.2024

PU për parcealizimi te Bllok 28 – Vadedin Abazi

02.01.2024

Vërtetimi për lejimin e PU-së te Bllok 22- Xhelal Selmani

21.12.2023

PU e miratuar në f. Zdunje ( Nagib,Adem dhe Naser )

27.11.2023


Plan programa për përpunimin e PDU-së për pjese të Bllok 41, KK Gostivar 1 – Komunа e Gostivarit

21.11.2023

Lejohet Plan programa për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për formimin e Parcelës Ndërtimore PN-1 në PK nr. 159 dhe pjesë të PK nr. 1798/2, KK Balindoll, me destinim V 5.4 – manastire – Komuna e Gostivarit

27.10.2023

Programa Projektuese për Projektin Urbanistik në f. Raven ( Ramis Xhemaili)

25.10.2023

Programa Projektuese për Projektin Urbanistik në f. Çegran- panela fotovoltaik

19.10.2023

Programa Projektuese për Projektin Urbanistik në f. Debresh ( Qamil Shahini )

12.10.2023

Vërtetim për lejim të Projektit Urbanistik me plan për parcelizim për PN.G.19.263 e formuar me PDU për Bllok-19, KK Gostivar-1 me destinim E2-Stacion karburanti miratuar me vendim nr.08-1231/1 dt. 01.08.2017 vit. e cila gjendet në pjesë të Pk nr. 5787/1, Pk nr.5787/2 dhe në pjesë në Pk nr. 5787/3 KK Gostivar-1 për formimin e dy parcelave ndë-rtimore G.19.263/1 dhe G.19.263/2, për ndërtim të objekteve me destinim(E2-Stacion karburanti) E2.1 -Pompa të benzinës dhe E1.8-Stacion transforma-tori, Komuna e Gostivarit me num.tek.PU-25/23, në mars 2023 me përfshirje të projektit prej 2058.00 m2

03.10.2023

Projekti Urbanistik për parcealizim të tokës ndërtimore për parcelën ndërtimore -V.26-26a.21 prej PDU-së për Bllok 26-26a – Gostivar- Komuna e Gostivarit, me dedikim G2 – industri e lehtë përpunuese dhe më pak e ndotur

03.10.2023

Projekti Urbanistik për infrastrukturë për rekonstruimin e rrugës lokale f. Vërtok, Gostivar prej km 0+0.000 deri te km 0+377.33, PK Vërtok – Komuna e Gostivarit

03.10.2023

PU për parcealizim te Bllok 17 ( Isen dhe Elmedin Useini)

18.09.2023

Aktvendim për Lejimin e Plan Programës për përpunimin e Planit Detal Urbanistik të një pjese të të BLLOK 14 , kuartralli ”B” NJU Dutllok, KK Gostivar 2 ,Komunën e Gostivarit

24.08.2023

Vërtetim për lejimin e Projektit Urbanistik me plan për parcelizim , disponimit të sipërfaqes së ndërtimit të parcelës ndërtimore V.23.5.33 nga PDU BLLOK 23 – Gostivar, me destinim – A1 banim në shtëpi me num.tek.17/23 – Komuna e Gostivarit, nga prilli 2023, për përfshirjen e projektit prej 295.90 m2

11.08.2023

PU për parcealizim te Bllok 21 – Meli dhe Qerim Jakupi

11.07.2023

Aktvendim per lejimin e Plan programës me nr.tek. 11-19/2022 nga Qershor i vitit 2023 për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për sanim dhe rekonstruim të rrugës lokale të fsh.Strajan , Gostivar nga km 0+0.000 deri km 0+845.37 dhe nga km 0+845.37 deri km 0+166.37 – Komuna e Gostivarit

11.07.2023

Aktvendim për lejimin e Propozim Plan programa me nr.tek.25-UP/2022 nga Nëntor 2022v. për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim A4.3 vikend shtëpiza dhe objekte tjera për qëndrim të përkohshëm në PK nr.2856,KK Banjcë, Komuna e Gostivarit

10.07.2023

Lajmërim për përpunim të PU-së për infrastruktur jashtë përfshirjes planore në f. Sërmnov

10.07.2023

Lajmërim për përpunim të PU-së jashtë përfshirjes planore në f. Vërtok

29.05.2023

PU me planin për parcealizim, për çvendosjen e sipërfaqes për ndërtim të parcelës ndërtimore A.6-4.1 nga PDU për pjesë të Bllok 6 – Gostivar, me destinim A1- banim në shtëpi – Komuna e Gostivarit ( Eljesa Memedi )

29.05.2023

PU për fshat me destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelave ndërtimore ( nga Akti i përgjithshëm për f. Debresh ), f. Debresh – Komuna e Gostivarit ( Kasam Kasami )

05.05.2023

Vërtetim për lejimin e Projektit Urbanistik me plan për parcelizim për zhvendosje të kufijve të parcelave ndërtimore fqinje PN-A.5-2.01, PN-A.5-2.02 dhe PN-A.5-2.06 nga PDU Bllok 5 – Gostivar, me destinim-A1 banim në shtëpi banimi – Komuna e Gostivarit , me numër teknik 60/22, nga tetori 2022 vit. , me përfshirjen e projektit prej 958.00 m2

04.05.2023

Projektit Urbanistik me plan për parcelizim, për formimin e një parcele ndërtimore nga parcelat ndërtimore A.6-1.47 dhe A.6-1.48 nga PDU për pjese të Bllok 6 – Gostivar, me dedikim – A2 banim në ndërtesa, Komuna e Gostivarit

13.04.2023

PU për parcealizim te Bllok 8 – Arben Sulejmani

06.04.2023

Vërtetimi për lejimin e PU -së në f. Forinë dhe zgjidhja Urbanistike – Muzafer Memedi

24.03.2023

Programa Projektuese e lejuar për panelat fotovoltaik në f. Tumçevisht ( Andreja Gjurçinovski )

23.03.2023

Vërtetimi për lejimin e PU te Bllok 23 dhe zgjidhja urbanistike ( Florim Ziberi )

21.03.2023

Vërtetim për lejimin e Projektit Urbanistik me planin për parcelizim për ndryshimin e kufijve ndërmjet parcelave ndërtimore A.9.89 dhe A.9.90 nga PDU për Bllok 9-Gostivar, Komuna e Gostivarit me kërkesë të Nazall dhe Rijad Abdullait

13.03.2023

Vërtetimi për lejimin e PU-së në f. Çegran ( Adilefin Adili ) dhe zgjidhja urbanistike

10.03.2023

Vërtetimi për lejim të PU-së në Karagaç dhe zgjidhja urbanistike-( Lube Pejçinoski )

03.03.2023

Lejohet Plan Programës për përpu-nimin Planit Detal Urbanistik të kuartalit “V“ të pjesës së bllok 27 -Komunën e Gostivarit

24.02.2023

Lajmërim për PU për në f. Vërtok

23.02.2023

Vendimi Vërtok

09.02.2023

Vendim Tumçevishtë

01.02.2023

Vërtetim për lejimin e UP për në f.Çegran

28.12.2022

Vërtetim i Projektit Urbanistik për formimin e parcelаve ndërtimore në PK nr.2464/10 dhe 2475/5 – KK Debresh

21.12.2022

Plani Detal Urbanistik – Njësia Urbane “B”-Dutllok, për pjesë të Blok 10 , Ndryshim dhe plotësim, KK Gostivar 2 – Komuna e Gostivarit.

06.12.2022

Vendim i Projektit Urbanistik për infrastruktur për rekonstruimin e rrugës lokale f. Vërtok

Program projektues për rikonstruimin e rrugës në fshatin Vërtok

17.11.2022

Vendim i Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së Planit Urbanistik për rregullimin e Vardarit të Epërm

26.10.2022

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë – rruga në Bellovishtë

17.10.2022

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë T-Mobile kabëll optik 2.2

Vërtetim për lejimin e UP për infrastrukturë T-Mobile kabëll optik 1.4
13.10.2022
Bllok 4
Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 4-4A

10.10.2022

06.10.2022

Bllok 1

Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 1

Bllok 3

Vendim per mos-zbatimin te vendimit Blok 3

02.09.2022
Blok 25
Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 25

01.09.2022

Altvendim /Решение
22-1551 Vendim per miratimin e PP /22-1551 Решение за одобрување на ПП за УП

PP Tekst
AKTVENDIM
Lejohet Propozim Plan programa me num. Tek. 07/22 nga Janari i vitit 2022 për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për formimin e Parcelës Ndërtimore (PN)-1 në PK 1889/1, KK Vrutok

12.04.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2

Blok 6

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 6

Blok 8

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 8

SEA FORMA Blok 8

————–

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 32

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 22

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 23

Blok 3

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Bllok 12
Bllok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Bllok 16