18.04.2022

PP Tekst
AKTVENDIM
Lejohet Propozim Plan programa me num. Tek. 07/22 nga Janari i vitit 2022 për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, për formimin e Parcelës Ndërtimore (PN)-1 në PK 1889/1, KK Vrutok

12.04.2022

PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2
PU-pjesa grafike PN 20.59-E2 УП-графички дел ГП 20.59-Е2
PU për PN 20.59-E2 – УП за ГП 20.59 -Е2

Blok 6

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 6

Blok 8

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 8

SEA FORMA Blok 8

————–

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 32

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 22

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 23

Blok 3

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 3

SEA FORMA Blok 3

Blok 1

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 1

SEA FORMA Blok1

Blok 7

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 7

SEA FORMA Blok 7

Blok 24

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 24

EA FORMA Blok 24

Blok 9

Vendim per mos-zbatimin te e vendimit Blok 9

EA FORMA Blok 9

Blok 12

Bllok 12
Bllok 12 – DUP za UE -B ,KO Gostivar

Bllok 16

Bllok 16